Regulamin Klubu „Grand Slam”

Regulamin korzystania z kortów tenisowych ziemnych

LUBUSKIEGO KLUBU TENISOWEGO

“GRAND SLAM”

Postanowienia ogólne:

 1. Właścicielem ziemnych kortów tenisowych, przy ul. Pułaskiego 1, zwanych dalej kortami tenisowymi jest Urząd Miasta  w Gubinie.
 2. Kortami tenisowymi zarządza na podstawie zawartej Umowy zarządza w imieniu Właściciela Lubuski Klub Tenisowy „Grand Slam” –  zwany dalej Klubem lub Zarządzającym
 3. Zarządzający zapewnia obsługę kortów tenisowych, w tym dba o stan techniczny nawierzchni i urządzeń kortów tenisowych oraz umożliwia korzystanie z kortów głównie członkom Klubu i ich rodzin. Informacje dotyczące dołączenia do klubu zawarte są w Statucie Klubu Tenisowego “Grand Slam” zwanym dalej Statutem. Podane do wiadomości na www.strefatenis.pl.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i korzystania z kortów tenisowych oraz postępowania na ich terenie.
 5. Każdy, kto przebywa na terenie kortów tenisowych, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Korty tenisowe czynne są codziennie w godzinach od 8.00 do 22.00, w okresie od 16 kwietnia do 30 września; w sprzyjających warunkach pogodowych okres ten może zostać wydłużony przez Klub, jeśli okres został wydłużony na kortach tenisowych są założone linie i siatki tenisowe.
 7. Korzystający z kortów tenisowych oświadcza, że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów, w szczególności tenisa ziemnego. Właściciel kortów nie jest zobowiązany do sprawdzenia niniejszego faktu i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki wynikłe z tego powodu.

Zasady korzystania z kortów tenisowych:

 1. O dopuszczeniu Użytkownika do gry na korcie tenisowym decyduje opłacenie rocznej składki członkowskiej, także postanowienia wynikające ze Statutu Klubu

 

 1. Użytkownicy kortów tenisowych zobligowani są do:

 

 • zlania kortu wodą przed korzystaniem z kortu tenisowego o ile stan nawierzchni jest suchy lub po sugestii innego Klubowicza,

 

 1. gry w kompletnym i estetycznym stroju sportowym oraz w obuwiu o rzeźbie podeszwy przystosowanej dla kortu tenisowego;
 2. stosowania się do poleceń, uwag lub wytycznych Zarządzającego;
 3. zachowania czystości i porządku;
 4. niezakłócania gry osobom korzystającym z kortów sąsiednich;
 5. zasiatkowania kortu tenisowego po zakończeniu zarezerwowanego czasu gry, usunięcia nierówności powstałych podczas użytkowania
 6. niezwłocznego opuszczenia kortu tenisowego po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry;
 7. bezzwłocznego poinformowania Zarządzającego o wszelkich usterkach, uszkodzeniach sprzętu lub innych nieprawidłowościach.
 1. Użytkownikom kortów tenisowych zabrania się:
 1. niszczenia bądź przestawiania sprzętu, urządzeń i wyposażenia obiektu;
 2. wnoszenia i spożywania na terenie kortów ziemnych napojów alkoholowych oraz palenia tytoniu;
 3. zażywania narkotyków oraz wszelkich substancji odurzających i psychotropowych;
 4. przebywania na terenie obiektu w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków, substancji odurzających i psychotropowych;
 5. wchodzenia i przebywania na terenie obiektu ze zwierzętami;
 6. używania wulgaryzmów oraz słów powszechnie uznawanych za obelżywe oraz głośnego zachowania rozpraszającego innych użytkowników obiektu.

Zasady rezerwacji kortów tenisowych

 1. Rezerwować korty mogą wyłącznie osoby, którym została udostępniona opcja rezerwacji
  na stronie www.strefatenis.pl, Pozostałe osoby, które uzyskały zgodę na grę na kortach rezerwacji dokonują za pośrednictwem osoby wydającej zgodę na grę na korcie. Zgody mogą udzielać Członkowie Zarządu lub Klubowicze po uzyskaniu zgody Zarządu.

Rezerwacja kortów do gry można dokonać na wiele sposobów:

 1. rezerwacja jednorazowa– umożliwia korzystanie z kortów w dowolnym czasie, o ile widnieją wolne korty w grafiku rezerwacji

 

 • każdy Klubowicz posiadający możliwość rezerwacji ma prawo do trzygodzinnej rezerwacji kortu w dowolnym dostępnym terminie na grafiku rezerwacji. Każdą następną rezerwację może dokonać po wykorzystaniu poprzedniej,
 • odwołania rezerwacji należy dokonać niezwłocznie, kiedy mamy się pewność, że nie  skorzystamy z gry na korcie
 • odwołania rezerwacji w dniu poprzedzającym lub wcześniej dokonujemy za pomocą grafiku rezerwacji na stronie internetowej, o odwołaniach dokonanych tego samo dnia  informujemy za pomocą komunikatora klubowego  WhatsUp tego samego dnia. W razie niemożliwości osobistego powiadomienia o anulowaniu rezerwacji – rezerwujący zobowiązany jest poprosić o wyręczenie innego Klubowicza, który ma taką możliwość
 • Klubowicze, którzy nagminnie dokonują rezygnacji na ostatnią chwilę lub rezerwujący i niekorzystający z kortów tenisowychi , mogą zostać ukarani ostrzeżeniem lub czasową niemożliwością korzystania z formularza rezerwacji

 

 1. rezerwacja stała – umożliwia korzystanie z kortów w dni powszednie w wyznaczonych, stałych dniach i godzinach. Z rezerwacji może skorzystać każdy Klubowicz lub trener tenisa na jednakowych zasadach

O przyznaniu rezerwacji każdorazowo decyduje Zarząd, ubiegając się o rezerwację stałą należy spełnić kryteria:

 

 • opłacona roczna składka członkowska,
 • opłacone wszystkie godziny rezerwacji w wysokości 10 zł  za co najmniej jeden pełny miesiąc kalendarzowy z góry,
 • rezerwacja możliwa jest do godziny 18.00 w okresie letnim, w okresie jesiennym musi kończyć się co najmniej dwie godziny przed zachodem słońca,
 • o pierwszeństwie rezerwacji w przypadku wielu chętnych decyduje Zarząd Klubu kierując się obowiązkami wynikającymi ze Statutu i dostępnością do skorzystania z kortów przez pozostałych Klubowiczów. Decyzja Zarządu jest ostateczna, Zarząd nie ma obowiązku argumentować powodów nie udzielenia zgody na rezerwację,
 • tygodniowy limit godzin rezerwacji stałych wynosi 6 (sześć), Zarząd może w uzasadnionych przypadkach zwiększyć lub zmniejszyć liczbę godzin w zależności od obłożenia kortów. Decyzja Zarządu jest ostateczna,
 • w przypadku złej pogody i innych okoliczności uniemożliwiającej korzystania z kortu (pogoda,  usuwanie usterek/awarii) nie istnieje możliwość do roszczeń za niewykorzystane rezerwacje. Korzystający z stałej rezerwacji, korzysta z tej formy na własne ryzyko.
 • korzystający z rezerwacji stałej posiadają prawo do rezerwacji zwykłej, stosując się zasady, by nie przekroczyć trzech godzin na kortach w ciągu jednego dnia,
 • podczas REZERWACJI STAŁYCH na korcie mogą przebywać wyłącznie Klubowicze i członkowie najbliższej rodziny. Uczniowie szkółek tenisowych biorący udział w zajęciach grupowych zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej rocznej “SKŁADKA CZŁONKOWSKA – GRUPA UCZEŃ”.  Wysokość jest uzależniona od ilości godzin zajęć w tygodniu i wyliczana jest ze wzoru: liczba godzin zajęć w tygodniu *  * STAWKA ustalana każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia. Uczniowie szkółek tenisowych biorący udział w zajęciach indywidualnych zobowiązani są do opłacenia składki członkowskiej rocznej “SKŁADKA CZŁONKOWSKA – INDYWIDUALNY UCZEŃ”. Wysokość jest uzależniona od ilości godzin zajęć w tygodniu i wyliczana jest ze wzoru: liczba godzin zajęć w tygodniu * STAWKA ustalana każdorazowo przez Zarząd Stowarzyszenia,

 

 • istnieje możliwość rezygnacji stałej rezerwacji w danym dniu i otrzymania zwrotu 10 zł za każdą godzinę w przypadku jeśli z wyprzedzeniem jednodniowym dokona się anulowania stałej rezerwacji na grafiku rezerwacji i (!) i kort zostanie wykorzystany przez inne osoby. Podczas dokonywania kolejnej stałej rezerwacji kwota ulegnie kompensacie.
 1. Korzystanie z kortów tenisowych i ścianki tenisowej bez rezerwacji

Klubowicze mogą korzystać z kortów i ścianki tenisowej bez korzystania z rezerwacji internetowej o ile korty nie są zajęte. Klubowicze wybierający ten sposób korzystania z kortów są zobowiązani do ustąpienia kortu Klubowiczowi, który dokonał rezerwacji internetowej.

Postanowienia dodatkowe:

 1. Dzieci mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na teren obiektu oraz za rzeczy pozostawione przez Użytkowników.
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wywołujące szkodę – zaistniałe w toku korzystania przez użytkowników z kortów tenisowych, a w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Użytkownicy kortów tenisowych odpowiadają na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wyrządzone ich działaniem lub zaniechaniem.

Postanowienia końcowe:

 1. Osoby niebędące  Klubowiczami nieprzestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wyproszone z obiektu bez prawa do zwrotu uiszczonych opłat za korzystanie z kortów tenisowych. Klubowicze nieprzestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu mogą zostać ukarani przez Zarząd czasowym zakazem korzystania z kortów tenisowych.
 2. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi, w tym skargi i wnioski prosimy składać telefonicznie Prezesowi Klubu w godzinach 9.00 – 15.00 pod numerem telefonu +48 608 203 898 . Wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszego regulaminu, będą rozpatrywane i rozstrzygane przez Zarząd..

 

do pobrania:

regulamin Klubu tenisowego „Grand Slam”

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

WhatsApp chat