Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Stowarzyszenia: Lubuski Klub
Tenisowy GRAND SLAM
Gubin 03.03.2020
Zarząd zwołał na dzień 03.03.2020 g. 18.30 zwyczajne walne zebranie
członków przy ul. Basztowej 2 w Gubinie. Wszyscy członkowie zostali
powiadomieni o czasie i miejscu zebrania w formie mailowej.
Na zebranie przybyło 15 członków uprawnionych do głosowania. Imienna
lista członków wraz z podpisami stanowi zał. nr 1 do niniejszego protokołu.
Przewodniczący zebrania – Tomasz Sandecki przedstawił harmonogram
spotkania i stwierdził, że zebranie jest zdolne do podejmowania decyzji
przewidzianych statutem. Wybrano protokolanta zebrania – Iwonę Pietsch.

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności 2019 rok
  – sprawozdanie finansowe.
 2. Plan działania na 2020 rok:
 • składka członkowska na rok 2020 – 600 zł; dla każdego nowego członka 300 zł;
  uczniowie szkółki 200 zł – głosowanie: za – 14 ; przeciw – 0; wstrzymało się – 0;
 • planowane inwestycje na 2020 rok – zakup mączki, 2 siatek, szczotki i siatki do
  zaciągania kortu, udoskonalenie systemu nawadniania, zakup toalety toitoi,
  kontenera z toaletą oraz kontenery na śmieci, malowanie lamp i kontrola instalacji
  elektrycznej;
 • omówienie kwestii związanych z przyłączem kanalizy;
  – propozycje i dyskusja na temat powyższych planów.
 1. Plan imprez
 • zaproponowano 2 deblowe turnieje – 16-17 maja i 11-13 września – koordynuje
  Tomasz Sandecki;
 • liga kobiet 2020 – koordynuje Paweł Pietsch;
 • głosowanie: za – 14; przeciw – 0; wstrzymało się – 0.
 1. Zaprezentowano regulamin przygotowany przez zarząd stowarzyszenia –
  stanowi załącznik nr 2 niniejszego protokołu;
 • zaproponowano poprawkę do Regulaminu: „do godziny 14.00 mogą grać
  klubowicze z gośćmi w dni robocze; po godzinie 14.00 klubowicze ”;
  Dodatkowo nie tolerujemy grania notorycznego z osobami spoza stowarzyszenia,
  nie ma statutowo pobierania odpłatności za użyczenie kortu osobom trzecim,
  tylko wyjątkowe przypadki po zgodzie zarządu są dopuszczone.
  klubowicz to każda osoba, która uiściła składkę – patrz pn. 2 protokołu;
  głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu: za – 14; przeciw – 0; wstrzymało się –
  0
 1. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok zostanie rozliczone i przekazane do
  urzędu skarbowego do końca marca w biurze rachunkowym – pani Beata Gadecka.

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

WhatsApp chat